Romy Ardianto, M.Sc

Romy Ardianto, M.Sc

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

 

Ridla Kumara Hadi, S.Kom

Ridla Kumara Hadi, S.Kom

Pranata Komputer Pertama